shape-2b.png

Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu Contentprawniczy.pl

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania ze Sklepu internetowego www.contentprawniczy.pl należącego do Żanety Pilarskiej-Czeluśniak prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Skuteczny Content Marketing Żaneta PilarskaCzeluśniak z siedzibą w Warszawie (03-890) przy ul. Ponarskiej 4/10, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP: 5632284939, REGON: 524098401.
 2. Sklep służy do sprzedaży produktów będących w jego ofercie oraz działa pod adresem: www.contentprawniczy.pl/sklep/, przy czym Operator uprawniony jest do zmiany adresu Sklepu, do czego nie potrzebna jest zmiana niniejszego regulaminu.
 3. Uprawnienia określone w niniejszym regulaminie, takie jak prawo bezwarunkowego odstąpienia od umowy przysługują wyłącznie Klientom będących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

DEFINICJE

 1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić, przed otrzymaniem zamówionego produktu.
 2. Dni robocze– dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dostawa – dostarczenie Klientowi Produktu przez Operatora;
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu produktów będących w ofercie Sklepu, tj. będąca klientem Sklepu.
 5. Konsultacje – usługa świadczona przez Operatora, polegająca na udzielaniu porad z dziedziny marketingu w sieci, budowaniu marki osobistej, pozycjonowania stron internetowych oraz innych podobnych.
 6. Opis produktu – informacje znajdujące się na stronie produktu, określające jego istotne elementy.
 7. Operator – właściciel Sklepu Internetowego „Contentprawniczy.pl” Żaneta Pilarska-Czeluśniak prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, pod firmą Skuteczny Content Marketing Żaneta PilarskaCzeluśniak z siedzibą w Warszawie, NIP: 5632284939, REGON: 524098401.
 8. Produkt – towar lub usługa będąca przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Operatorem a Klientem;
 9. Produkt cyfrowy – produkt dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej (pliku). Format pliku zależny jest od rodzaju produktu – e-book w pdf, kursy w formie audio/video;
 10.  Realizacja zamówienia– skompletowanie zamówienia i przekazanie go firmie kurierskiej realizującej wybraną przez Klienta formę dostawy.
 11. Sklep – serwis internetowy działający pod nazwą: „Contentprawniczy.pl”, prowadzony pod adresem Internetowym: www.contenprawniczy.pl, dający możliwość kupowania produktów przez Internet, tzw. sprzedaż na odległość.
 12. Termin realizacji zamówienia– termin, w ciągu, którego Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je firmie kurierskiej.
 13. Umowa – dwustronne oświadczenie Operatora i Klienta określające wzajemne prawa oraz obowiązki.
 14. Usługa – świadczenie wykonywane przez Operatora na rzecz Klienta.

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien posiadać:
  • dostęp do sieci Internet;
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne z zainstalowaną przeglądarką internetową: Microsoft Edge, Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari;
  • skrzynkę poczty elektronicznej oraz adres e-mail;
  • programu lub aplikacji obsługującej pliki cyfrowe w formacie wskazanym w Opisie produktu (m.in. w formacie .pdf, .mobi, .doc, .docx, .xsl);
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach Cookies – Polityka Cookies znajduje się TUTAJ.

ZASADY WSPÓŁPRACY I ZAWARCIA UMOWY

 1. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określają Regulamin oraz Opis produktu.
 2. Regulamin nie ma na celu wyłączenia lub ograniczenia praw konsumentem wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Opisem produktu, wiążący jest Regulamin.
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu, dokonania płatności.
 5. W sytuacji gdy termin płatności przypada na dzień po dniu zawarciu Umowy, Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Klienta.

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia składane przez Klientów za pośrednictwem Sklepu przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem ewentualnych zaplanowanych lub niezaplanowanych przerw w działaniu Sklepu.
 2. Klient, składając zamówienie, składa wiążącą ofertę umowy z Operatorem, którą Operator niezwłocznie przyjmie do realizacji.
 3. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez wysłanie na adres e-mail Klienta wiadomości z informacją o przyjęciu zamówienia. Wysłany e-mail zawiera listę zamówionych produktów. Sklep może zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia.
 4. Treści opublikowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert. Ofertę stanowi złożenie zamówienia przez Klienta, z kolei przyjęcie zamówienia przez Operatora stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Operatora, Operator może odstąpić od umowy sprzedaży.
 6. Aby złożyć ofertę (zamówienie) Klient zobowiązany jest:
  • wybrać rodzaj i ilość zamawianych produktów;
  • wskazać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności dane adresowe i kontaktowe (numer telefonu oraz adresu e-mail);
  • oznaczyć sposób płatności wybierając spośród opcji dostępnych w Sklepie, oferowanych przez System Płatności Online „Przelewy24”.
  • zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;
  • zaakceptować Regulamin i zamówienie, a także dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 1. Po złożeniu zamówienia, Operator przesyła potwierdzenie złożenia zamówienia.
 2. Płatności można dokonać za pomocą przelewu elektronicznego, kartą płatniczą lub kredytową, płatnością BLIK oraz za pośrednictwem innych płatności oferowanych przez operatora „Przelewy24.
 3. Klient ma obowiązek dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia, o ile nic innego nie wynika z Opisu produktu lub wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 4. Operator jest uprawniony anulować zamówienie w przypadku niedokonania przez Klienta płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację mimo wezwania Klienta do uzupełnienia danych pod rygorem anulowania zamówienia.
 5. Konsultacje, Produktu elektroniczne oraz spotkania online należy traktować jako Produkty personalizowanych i wykonywane na zamówienie.

DOSTĘP DO ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

 1. W przypadku zakupu Produktów cyfrowych, dostęp do Produktu zostanie udzielony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności, nie później niż w terminie 48 godzin, o ile nic innego nie wynika z Opisu produktu.
 2. Produkt cyfrowy jest generowany automatycznie na stronie Sklepu, gotowy do pobrania, zostaje równie przesłany na podany przez Klienta adres e-mail.
 3. W przypadku niektórych Produktów, których specyfika nie pozwala na niezwłoczne udostępnienie po zakupie, są one udostępniane w inny sposób, między innymi przez przesłanie na adres e-email lub umieszczone w chmurze. Szczegółowe informacje są określane w Opisie produktu.
 4. W przypadku zakupu Produktu, będące go spotkaniem na żywo – kursu, webinarium itp., Klientowi zostanie przydzielony dostęp do spotkania w terminie określonym w Opisie produktu.
 5. Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów, powinien skontaktować się z Operatorem.
 6. Konsultacje udzielane są zgodnie z terminami zarezerwowanymi przez Klienta na stronie zakupionego Produktu.
 7. Konsultacje mogą  zostaną przeprowadzone również w innym terminie niż określony w czasie zakupu, po wcześniejszym uzgodnieniu przez Klienta z Operatorem odpowiedniego terminu drogą e-mailową lub telefonicznie.
 8. Pod pojęciem godziny należy rozumieć 60 minut, o ile z opisu nie wynika inaczej.
 9. Klient może skorzystać z usługi nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakupu.
 10. W przypadku niepojawienia się Klienta na umówionych konsultacjach powinien on niezwłocznie skontaktować się z Operatorem w celu ponownego ustalenia odpowiedniego dla stron terminu.
 11. W przypadku dwukrotnego odwołania usługi, usługa zostaje uznana za wykonaną.

CENY I RACHUNKI

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki – 23%.
 2. Ceny podane przy produkcie nie uwzględniają kosztu transportu zamówionego towaru do Klienta.
 3. Sklep ma prawo do prowadzenia akcji promocyjnych i wyprzedaży zgodnie z obowiązującymi w ich zakresie regulaminami.
 4. Sklep może dokonać zmiany cen produktów możliwych do zamówienia, wycofać oferowane produkty oraz dodać nowe produkty.
 5. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami dokument potwierdzający sprzedaż towarów przez Sklep –faktura VAT.

PŁATNOŚCI

 1. Płatności za zakupione Produkty dokonywane są za pośrednictwem Systemu Płatności Online „Przelewy24”.
 2. W określonych sytuacjach, za zgodą Operatora, możliwe jest dokonanie płatności na rachunek bankowy należący do Operatora:

Skuteczny Content Marketing Żaneta PilarskaCzeluśniak
ul. Ponarska 4/10, 03-890 Warszawa
Bank PKO BP SA
40 1020 1563 0000 5402 0063 5516

REKLAMACJE I ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

 1. Reklamacje złożone przez Klienta rozpatrywane są przez Operatora w terminie 14 dni.
 2. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku Produktów personalizowanych oraz Produktów na zamówienie. (Formuarz_odstąpienia_od_umowy_sprzedaży).
 3. Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży należy przesyłać na adres email Operatora – biuro@contentprawniczy.pl
 4. Jeżeli Produkt cyfrowy jest niezgodny z Opisem produktu, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  • Operator nie doprowadził produktu do zgodności z umową;
  • brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Operator próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;
  • brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  • z oświadczenia Operatora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 5. Termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania produktu przez Klienta. Dla zachowania powyższego terminu należy złożyć oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży drogą mailową lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres Operatora.
 6. Operator, niezwłocznie, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania od Klienta zakupionego produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego nadania na adres Operatora.
 7. Operator dokona zwrotu płatności przy pomocy przelewu środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi kosztami.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Klient ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Wysokość kosztów produktu zależna jest od ilości, gabarytów oraz wagi zwracanych produktów, jak również cennika przewoźnika wybranego przez Klienta.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 10. Pierwszeństwo przed zapisami niniejszego działu mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawa o prawach konsumenta.

OPINIE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 1. Każdy z klientów Sklepu ma możliwość opublikowania opinii o zakupionym Produkcie.
 2. Opinie o Produktach oferowanych przez Operatora w Sklepie internetowym są przez niego weryfikowane w celu ustalenia czy pochodzą one od osób, które dokonały zakupu danego Produktu.
 3. Jeżeli opinia pochodzi od osoby, która nie dokonała zakupu w Sklepie Operatora jest uprawniony do niepublikowania/ usunięcia wprowadzonej opinii o Produkcie.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie materiały udostępniane przez Operatora, w tym teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia, nagrania audio i video, znaki towarowe, produkty oferowane w sklepie oraz ich opisy są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
 2. Prawami autorskimi do materiałów wskazanych w pkt 1 dysponuje Operator bądź inny podmiot, od którego Operator uzyskał zezwolenie, licencję lub inny tytuł prawny.
 3. Wszelkie materiały udostępniane przez Operatora mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Polityki Prywatności lub Regulaminu Sklepu.
 4. Operator udziela Klientowi licencji bez ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe mogą wynikać ze specyfikacji Produktu lub z Opisu produktu.
 5. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji jest uwzględnione w cenie.
 6. Klient nie ma prawa do udzielania sublicencji osobom trzecim, w szczególności w celach zarobkowych.
 7. Klient ma prawo do korzystania z materiałów w zakresie utrwalenia utworu poprzez zapis techniką cyfrową na dysku twardym Klienta lub w inny sposób dozwolony przez Operatora;
 8. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.
 9. W przypadku naruszenia praw autorskich określonych w niniejszym dziale oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Operator ma prawo domagać się od Klienta naprawienia szkody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Operatorem.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie lub umieszczanie w dziale Spam przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości nadesłanych przez Sklep na adres e-mail Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail nadesłanych przez Sklep przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Sklep nie ponosi wobec Klientów lub innych podmiotów odpowiedzialności za brak możliwości korzystania ze Sklepu, a w szczególności za przerwy powstałe z przyczyn technicznych lub innych niezależnych od Operatora okoliczności.
 4. Kontakt ze  Sklepem w sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu i jego ofertą, jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@contentprawniczy.pl lub pod numerem telefonu: +48 504 341 268.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszystkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora w Regulaminie.
 6. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Chcesz wiedzieć więcej o prawniczym marketingu w sieci ?