shape-2b.png

Regulamin

Regulamin Serwisu Contentprawniczy.pl

Obowiązuje od dnia 15 listopada 2023 roku

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania ze Serwisu internetowego www.contentprawniczy.pl należącego do Żanety Pilarskiej-Czeluśniak prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Skuteczny Content Marketing Żaneta PilarskaCzeluśniak z siedzibą w Warszawie (03-890) przy ul. Ponarskiej 4/10, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP: 5632284939, REGON: 524098401.
 2. Serwis służy do sprzedaży produktów będących w jego ofercie oraz działa pod adresem: www.contentprawniczy.pl, przy czym Operator uprawniony jest do zmiany adresu Sklepu, do czego nie potrzebna jest zmiana niniejszego Regulaminu.
 3. Uprawnienia określone w niniejszym Regulaminie, takie jak prawo bezwarunkowego odstąpienia od umowy przysługują wyłącznie Klientom będących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

DEFINICJE

 1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić, przed otrzymaniem zamówionego produktu.
 2. Dni robocze– dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dostawa– dostarczenie Klientowi Produktu przez Operatora;
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu produktów będących w ofercie Serwisu, tj. będąca klientem Serwisu.
 5. Konsultacje– usługa świadczona przez Operatora, polegająca na udzielaniu porad z dziedziny marketingu w sieci, budowaniu marki osobistej, pozycjonowania stron internetowych oraz innych podobnych.
 6. Opis Produktu– informacje znajdujące się na stronie produktu, określające jego istotne elementy.
 7. Operator – właściciel Serwisu Internetowego „Contentprawniczy.pl” Żaneta Pilarska-Czeluśniak prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, pod firmą Skuteczny Content Marketing Żaneta PilarskaCzeluśniak z siedzibą w Warszawie, NIP: 5632284939, REGON: 524098401. Operator jest bezpośrednim sprzedawcą Produktów znajdujących się w ofercie Serwisu.
 8. Opłata abonamentowa – opłata uiszczana przez Klienta tytułem korzystania z Produktu zwanego „Pakietem”, ustalana zgodnie z cennikiem obowiązującym w chwili dokonania zamówienia. Opłata abonamentowa uiszczana jest z góry za okres 1 (jednego) miesiąca. Opłata jest automatycznie odnawiana, do chwili, aż Klient nie zrezygnuje z Produktu.
 9. Pakiet – usługa świadczona przez Operatora odbywająca się w modelu subskrypcyjnym, polegająca na wykonywaniu przez Operatora świadczeń określonych w opisie danego Produktu, które to znajdują się w zakładce Pakiety.
 10. Produkt– towar lub usługa będąca przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Operatorem a Klientem;
 11. Produkt cyfrowy – produkt dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej (pliku). Format pliku zależny jest od rodzaju produktu – e-book w pdf, kursy w formie audio/video;
 12. Realizacja zamówienia– skompletowanie zamówienia i przekazanie go firmie kurierskiej realizującej wybraną przez Klienta formę dostawy.
 13. Serwis – portal internetowy działający pod nazwą: „Contentprawniczy.pl”, prowadzony pod adresem: www.contenprawniczy.pl, dający możliwość kupowania Produktów przez Internet, tzw. sprzedaż na odległość.
 14. Termin realizacji zamówienia– termin, w ciągu, którego Operator skompletuje zamówienie i przekaże je firmie kurierskiej.
 15. Umowa– dwustronne oświadczenie Operatora i Klienta określające wzajemne prawa oraz obowiązki.
 16. Usługa – świadczenie wykonywane przez Operatora na rzecz Klienta.

 

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. W celu korzystania z Serwisu Klient powinien posiadać:
  • dostęp do sieci Internet;
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne z zainstalowaną przeglądarką internetową: Microsoft Edge, Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari;
  • skrzynkę poczty elektronicznej oraz adres e-mail;
  • programu lub aplikacji obsługującej pliki cyfrowe w formacie wskazanym w Opisie produktu (m.in. w formacie .pdf, .mobi, .doc, .docx, .xsl);
 2. Serwis zbiera informacje zawarte w plikach Cookies – Polityka Cookies znajduje sięTUTAJ.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY I ZAWARCIA UMOWY

 1. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określają Regulamin oraz Opis Produktu.
 2. Regulamin nie ma na celu wyłączenia lub ograniczenia praw konsumenta wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Opisem Produktu, wiążący jest Regulamin.
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Klienta i dokonania płatności.
 5. W sytuacji gdy termin płatności przypada na dzień po dniu zawarciu Umowy, Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Klienta.

 

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia składane przez Klientów za pośrednictwem Serwisu przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem ewentualnych zaplanowanych lub niezaplanowanych przerw w działaniu Serwisu.
 2. Klient, składając zamówienie, składa wiążącą ofertę umowy z Operatorem, którą Operator niezwłocznie przyjmie do realizacji.
 3. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez wysłanie na adres e-mail Klienta wiadomości z informacją o przyjęciu zamówienia. Wysłany e-mail zawiera listę zamówionych Produktów. Serwis może zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia.
 4. Treści opublikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert. Ofertę stanowi złożenie zamówienia przez Klienta, z kolei przyjęcie zamówienia przez Operatora stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Operatora, Operator może odstąpić od umowy sprzedaży.
 6. Aby złożyć ofertę (zamówienie) Klient zobowiązany jest:
  • wybrać rodzaj i ilość zamawianych Produktów;
  • wskazać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności dane adresowe i kontaktowe (numer telefonu oraz adresu e-mail);
  • oznaczyć sposób płatności wybierając spośród opcji dostępnych w Serwisie, obsługiwanych przez operatora płatności elektronicznych PayU S.A.
  • zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;
  • zaakceptować Regulamin i zamówienie, a także dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 7. Po złożeniu zamówienia, Operator przesyła potwierdzenie złożenia zamówienia.
 8. Płatności można dokonać za pomocą przelewu elektronicznego, kartą płatniczą lub kredytową, płatnością BLIK oraz za pośrednictwem innych płatności oferowanych przez operatora PayU.
 9. Klient ma obowiązek dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia, o ile nic innego nie wynika z Opisu Produktu lub wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 10. Operator jest uprawniony anulować zamówienie w przypadku niedokonania przez Klienta płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację mimo wezwania Klienta do uzupełnienia danych pod rygorem anulowania zamówienia.
 11. Konsultacje, Produkty elektroniczne, spotkania online oraz Pakiety należy traktować jako Produkty spersonalizowane i wykonywane na zamówienie.

 

DOSTĘP DO ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

 1. W przypadku zakupu Produktów cyfrowych, dostęp do Produktu zostanie udzielony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności, nie później niż w terminie 48 godzin, o ile nic innego nie wynika z Opisu produktu.
 2. Produkt cyfrowy jest generowany automatycznie na stronie Serwisu, gotowy do pobrania; zostaje równie przesłany na podany przez Klienta w formularzu zamówieniowym adres e-mail.
 3. W przypadku niektórych Produktów, których specyfika nie pozwala na niezwłoczne udostępnienie po zakupie, są one udostępniane w inny sposób, między innymi przez przesłanie na adres e-email lub umieszczone w chmurze. Szczegółowe informacje są określane w Opisie produktu.
 4. W przypadku zakupu Produktu, będącego spotkaniem na żywo – kursu, webinarium itp., Klientowi zostanie przydzielony dostęp do spotkania w terminie określonym w Opisie produktu.
 5. Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów, powinien skontaktować się z Operatorem.
 6. Konsultacje udzielane są zgodnie z terminami zarezerwowanymi przez Klienta na stronie zakupionego Produktu.
 7. Konsultacje mogą  zostaną przeprowadzone również w innym terminie niż określony w czasie zakupu, po wcześniejszym uzgodnieniu przez Klienta z Operatorem odpowiedniego terminu drogą e-mailową lub telefonicznie.
 8. Pod pojęciem godziny należy rozumieć 60 minut, o ile z opisu nie wynika inaczej.
 9. Klient może skorzystać z usługi nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakupu.
 10. W przypadku niepojawienia się Klienta na umówionych konsultacjach powinien on niezwłocznie skontaktować się z Operatorem w celu ponownego ustalenia odpowiedniego dla stron terminu.
 11. W przypadku dwukrotnego odwołania usługi, usługa zostaje uznana za wykonaną.

 

PAKIETY

 1. Zapisy niniejszego działu są dedykowane usłudze zwanej „Pakiety”. W sprawach nie uregulowanych w tym dziale, należy stosować zapisy pozostałych działów Regulaminu.
 2. Pakiety, świadczone w formie subskrypcyjnej, znajdują się w zakładce „Pakiety” pod adresem contentprawniczy.pl……
 3. Bieżące Pakiety oraz opłaty za nie uwidocznione są w zakładce „Pakiety”. Zmiany zakresów danych Pakietów oraz ich cen nie stanowią zmiany Regulaminu.
 4. Operator świadczy usługi w ramach Pakietów wyłącznie odpłatnie.
 5. Operator może dokonać zmiany cen Pakietów, wycofać oferowane Pakiety oraz dodać nowe Pakiety.
 6. Informacja o zmianie lub wycofaniu danego Pakietu z oferty zostanie przesłana Klientowi korzystającemu z tego Produktu na adres email, co najmniej 14 dni przed odnowieniem opłaty abonamentowej, tak aby Klient mógł podjąć decyzję czy skorzysta z nowego Pakietu czy też rezygnuje z Produktu.
 7. Rozpoczęcie świadczenia usług w ramach Pakietów na rzecz Klienta nastąpi po uiszczeniu przez niego Opłaty abonamentowej.
 8. Operator ma prawo ustalić dodatkowe opłaty za czynności wykraczające poza zakres podstawowych usług. Wysokość dodatkowych opłat zostanie przedstawiona Klientowi do akceptacji. Dodatkowe usługi zostaną wykonane po dokonaniu płatności przez Klienta bezpośrednio na rachunek bankowy Operatora określony w dziale Płatności.
 9. Usługi w ramach Pakietów świadczone są w okresach abonamentowych. Okres abonamentowy każdego Pakietu trwa 1 (jeden) miesiąc.
 10. Aby dokonać rezygnacji z Pakietu, Klient jest obowiązany poinformować, w drodze mailowej, Operatora o swojej decyzji, co najmniej 7 dni przed końcem okresu abonamentowego. Operator wówczas anuluje subskrypcję i Opłata abonamentowa nie będzie więcej pobierana z rachunku bankowego Klienta.
 11. Brak wpłaty na rachunku bankowym Operatora tytułem korzystania z Pakietu w kolejnym okresie abonamentowym skutkować będzie wstrzymaniem świadczenia usług przez Operatora.
 12. W przypadku przerwania dokonywania płatności Opłaty abonamentowej, Pakiet wygasa wraz z końcem okresu trwania opłaconego Pakietu.
 13. W czasie trwania aktualnego okresu abonamentowego Klient nie ma możliwości zmiany Pakietu.
 14. Aby dokonać zmiany Pakietu, należy dokonać rezygnacji z aktualnie wybranego Pakietu i dokonać subskrypcji nowego Pakietu.
 15. Za dzień płatności uznawany jest dzień zaksięgowania kwoty Opłaty abonamentowej należnej za dany Pakiet na rachunku bankowym Operatora. Po zaksięgowaniu wpłaconych środków, na adres poczty elektronicznej Klienta przesyłana jest faktura VAT.
 16. Płatności za Pakiet należne są z góry. 
 17. Płatności za Pakiet odbywają się na zasadzie subskrypcji, tj. w czasie trwania subskrypcji należności pobierane są automatycznie z rachunku bankowego Klienta za każdy kolejny Okres abonamentowy,
 18. Płatności subskrypcyjne realizowane są poprzez system płatności obsługiwany przez operatora płatności elektronicznych PayU S.A.
 19. Płatności subskrypcyjne odbywają się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z wymaganiami operatora płatności elektronicznych PayU.
 20. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych objętych zamówieniem do operatora płatności elektronicznych PayU S.A. oraz operatora płatności dokonywanych kartą płatniczą. Przekazanie danych jest konieczne i niezbędne do realizacji zamówienia. 

 

CENY I RACHUNKI

 1. Wszystkie ceny podane w Serwisie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki – 23%.
 2. Ceny podane przy produkcie nie uwzględniają kosztu transportu zamówionego towaru do Klienta.
 3. Operator ma prawo do prowadzenia akcji promocyjnych i wyprzedaży zgodnie z obowiązującymi w ich zakresie regulaminami.
 4. Operator może dokonać zmiany cen produktów możliwych do zamówienia, wycofać oferowane produkty oraz dodać nowe produkty.
 5. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami dokument potwierdzający sprzedaż towarów przez Operatora – faktura VAT.

 

PŁATNOŚCI

 1. Płatności za zakupione Produkty dokonywane są poprzez system płatności obsługiwany przez operatora płatności elektronicznych PayU S.A.
 2. W określonych sytuacjach, za zgodą Operatora, możliwe jest dokonanie płatności na rachunek bankowy należący do Operatora:

 

Skuteczny Content Marketing Żaneta PilarskaCzeluśniak
ul. Ponarska 4/10, 03-890 Warszawa
Bank PKO BP SA
40 1020 1563 0000 5402 0063 5516

 

REKLAMACJE I ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

 1. Reklamacje złożone przez Klienta rozpatrywane są przez Operatora w terminie 14 dni.
 2. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku Produktów personalizowanych oraz Produktów na zamówienie. (Formuarz_odstąpienia_od_umowy_sprzedaży).
 3. Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży należy przesyłać na adres email Operatora – biuro@contentprawniczy.pl
 4. Jeżeli Produkt cyfrowy jest niezgodny z Opisem produktu, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  • Operator nie doprowadził produktu do zgodności z umową;
  • brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Operator próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;
  • brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  • z oświadczenia Operatora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 5. Termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania produktu przez Klienta. Dla zachowania powyższego terminu należy złożyć oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży drogą mailową lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres Operatora.
 6. Operator, niezwłocznie, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania od Klienta zakupionego produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego nadania na adres Operatora.
 7. Operator dokona zwrotu płatności przy pomocy przelewu środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi kosztami.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Klient ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Wysokość kosztów produktu zależna jest od ilości, gabarytów oraz wagi zwracanych produktów, jak również cennika przewoźnika wybranego przez Klienta.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 10. Pierwszeństwo przed zapisami niniejszego działu mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawa o prawach konsumenta.

 

OPINIE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 1. Każdy z klientów Serwisu ma możliwość opublikowania opinii o zakupionym Produkcie.
 2. Opinie o Produktach oferowanych przez Operatora w Serwisie są przez niego weryfikowane w celu ustalenia czy pochodzą one od osób, które dokonały zakupu danego Produktu.
 3. Jeżeli opinia pochodzi od osoby, która nie dokonała zakupu w Serwisie, Operator jest uprawniony do niepublikowania/ usunięcia wprowadzonej opinii o Produkcie.

 

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie materiały udostępniane przez Operatora, w tym teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia, nagrania audio i video, znaki towarowe, produkty oferowane w Serwisie oraz ich opisy są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
 2. Prawami autorskimi do materiałów wskazanych w pkt 1 dysponuje Operator bądź inny podmiot, od którego Operator uzyskał zezwolenie, licencję lub inny tytuł prawny.
 3. Wszelkie materiały udostępniane przez Operatora mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Polityki Prywatności lub Regulaminu.
 4. Operator udziela Klientowi licencji bez ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe mogą wynikać ze specyfikacji Produktu lub z Opisu produktu.
 5. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji jest uwzględnione w cenie.
 6. Klient nie ma prawa do udzielania sublicencji osobom trzecim, w szczególności w celach zarobkowych.
 7. Klient ma prawo do korzystania z materiałów w zakresie utrwalenia utworu poprzez zapis techniką cyfrową na dysku twardym Klienta lub w inny sposób dozwolony przez Operatora;
 8. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.
 9. W przypadku naruszenia praw autorskich określonych w niniejszym dziale oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Operator ma prawo domagać się od Klienta naprawienia szkody.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Operatorem.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie lub umieszczanie w dziale Spam przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości nadesłanych przez Serwis na adres e-mail Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail nadesłanych przez Serwis przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Operator nie ponosi wobec Klientów lub innych podmiotów odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Serwisu, a w szczególności za przerwy powstałe z przyczyn technicznych lub innych niezależnych od Operatora okoliczności.
 4. Kontakt z Operatorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i jego ofertą, jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@contentprawniczy.pllub pod numerem telefonu: +48 504 341 268.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszystkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora w Regulaminie.
 6. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Chcesz wiedzieć więcej o prawniczym marketingu w sieci ?